REGULAMIN Run For IT – Bieg IT

I. CEL

 1. Promocja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu jako miejsca sportu, kultury i rozrywki.
 2. Promocja i upowszechnienie wiedzy z szerokiego zakresu branży IT
 3. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
 4. Promocja turystyczna miasta Wrocław.
 5. Upowszechnianie i popularyzacja aktywności fizycznej.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III. KONTAKT
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Kierownik biura zawodów i działu marketingu. Zapisy internetowe.
Jacek Urbanowicz, e-mail: zawody@pro-run.pl, 507 043 081

Dyrektor biegu
Jacek Jackowiak, e-mail: jacek.jackowiak@pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 13.10.2019 (niedziela) od godz. 08.00 na terenie Stadionu Olimpijskiego, położonego we Wrocławiu przy al. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.
 2. Start zawodników godzina 11:00
 3. Biuro zawodów znajduje się na terenie Stadionu Olimpijskiego, Stadion lekkoatletyczny – w dniu zawodów w godzinach 7.00 – 13.30.

V. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI
1. Udział w biegu jest płatny.
Opłata za udział w biegu (koszt cegiełki) następuje wedle kolejności wpłat:

 • do 31.08.2019 – 50 zł
 • do 10.10.2019 – 60 zł

drużyny minimum 4 osoby 50 zł/os do 10.10.2019

2. ZGŁOSZENIA DRUŻYNOWE. Przy zgłoszeniu drużyny (minimum 4 osób), Obowiązuje jedna opłata startowa wysokości 50 zł przez cały okres trwania zapisów. Zgłoszenia drużynowe prosimy kierować na adres zawody@pro-run.pl z wypełnionym formularzem EXEL – POBIERZ. Opłatę startową za tak zgłoszona drużynę prosimy realizować po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia od organizatora na nr konta z regulaminu lub w przypadku wystawiania faktury na nr konta na fakturze. W sprawie faktur pisz na zawody@pro-run.pl

3. Istnieje możliwość otrzymania faktury za bieg. W tym celu należy się zapisać i nie płacić poprzez płatności Dot Pay. Płatność za bieg należy wykonać dopiero po otrzymaniu faktury na nr konta w niej podany.

4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
Ul. J.W. Dawida 26,9, Wrocław
Nr konta: 44105015751000009080005508
Prosimy o dopisek: Bieg IT, Nazwisko, Imię

5. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z biegu. Można jednak przenieść opłatę startową na inną osobę do 7 dni przed imprezą. Nowa osoba powinna zapisać się na bieg do systemu, a osoba rezygnująca powinna poinformować na zawody@pro-run.pl na kogo przenieść opłatę.
5. Zapisy w formie elektronicznej będą się odbywały poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej biegu www.runforit.pl do 10.10.2019 r.
5. Przypisanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty za udział w biegu. Zapisanie się na bieg nie jest równoznaczne z otrzymaniem numeru startowego, a dopiero po uiszczeniu opłaty startowej (cegiełki). Po zamknięciu zapisów elektronicznych w dniu 10.10.2019 o godz. 24.00 osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl
6. Numery startowe przypisywane są według kolejności zgłoszeń i dostępności miejsc w poszczególnych seriach.
10. Weryfikacja zawodników (opłata startowa, wydanie numeru startowego, podpisanie oświadczenia) odbywa się w godzinach pracy biura zawodów. W dniu zawodów weryfikacja kończy się na 30 min przed planowaną serią biegu. Należy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych.
7. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 800 osób.

VI. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów.
 2. Do biegu głównego zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
 3. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Oświadczenie będzie podpisywane przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
 4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Oświadczenie będzie podpisywane przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązać się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na załączniku.
 6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VII. TRASA BIEGU

 1. Dystans: 10 km, bez atestu.
 2. Trasa biegowa to nawierzchnia szutrowego podłoża, idealnie nadającego się do biegania zarówno rekreacyjnego, jak i profesjonalnego. Wysokie drzewa zapewniają ochronę przed wiatrem i słońcem sprawiając, że bieg staje się lekki i przyjemny, a dobre oznakowanie terenu sprzyja mierzeniu tempa biegu i dobrej orientacji.
 3. Nawierzchnia: szuter, leśne ścieżki zlokalizowane na terenie Stadionu Olimpijskiego i wałów odrzańskich
 4. W biegu głównym na 10 km obowiązuje limit czasowy: 90 minut
 5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

VIII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja Open
 2. Klasyfikacja drużynowa (4 osoby w drużynie. Drużyna może mieć więcej osób ale pod uwagę będą brane tylko cztery najlepsze czasy. Drużyny nie sa klasyfikowane ze względu na płeć.)
 3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
 • K 20 od 18 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat 
 • M 20 od 18 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat 

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Nagradzane będą kategorie: Open miejsca 1-3 K+M, puchary/nagrody, drużyny 1-3.
 2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe koszulki. Dane o rozmiarach koszulki będą zbierane w formularzu zapisów. Ilość poszczególnych rozmiarów będzie uzależniona od procentowych szacunków zapisanych uczestników do 1.09.2019. Koszulki w poszczególnych rozmiarach będą wydawane wraz z pakietem startowym do wyczerpania zapasów.
 4. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest posiłek regeneracyjny.
 5. Dla zawodników będzie przygotowany depozyt oraz przebieralnie.
 6. Dla zawodników będzie przygotowany jeden punkt odświeżania/odżywiania.
 7. Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne.

X. POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu dokonywany jest na podstawie odczytu danych z chipów znajdujących się w numerze startowym.
 2. Numery startowe są bezzwrotne i imienne, jeżeli uczestnik zapisał się i opłacił startowe do 01.10.2019 r.
 3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 4. Numer startowy należy umieścić na przedniej części tułowia pomiędzy linią pasa i barków.
 5. Niewłaściwe zamontowanie chipa może skutkować niesklasyfikowaniem zawodnika.

XI. NAGRODY
Nagradzane będą następujące kategorie:

 1. Klasyfikacja generalna K i M – miejsca I-III
 2. Klasyfikacja drużynowa miejsca I-III

XII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. W biegu mogą brać udział wszystkie osoby związane z branżą IT.
 2. Uczestnikiem biegu jest osoba która dokonała rejestracji oraz uiściła opłatę startową za bieg.
 3. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, lub przedstawić upoważnienie od innej osoby.
 4. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
 5. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze zawodów.
 6. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 7. Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 8. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
 9. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 10. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz stawienie się na ceremonii dekoracji wg. harmonogramu.
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 12. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz sms-em dla każdej osoby, która ukończyła bieg. Ponad to będą opublikowane na stronach www.runforit.pl , www.pro-run.pl.
2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.